Derneğin Adı ve Merkezi

1

a

Derneğin adı “MAĞUSA SURİÇİ DERNEĞİ”dir. Derneğin kısa ismi “MASDER”dir. Dernek İngilizce olarak “ FAMAGUSTA WALLED CITY ASSOCIATION ” diye anılır.

b

Dernek Merkezi Mağusa’dadır. Derneğin adresi “William Dreghorn Sk., Lala Mustafa Paşa Camii arkası, Bishop’s Chapel – Suriçi – Gazimağusa”dır. Şübesi yoktur.

c

Derneğin web adresi: http://www.famagustawalledcity.net

Derneğin facebook sayfası: http://www.facebook.com/magusasuricidernegi

d

Derneğin elektronik posta adresi: info@famagustawalledcity.net

Derneğin telefon numarası : 0 533 876 31 18

2

a

Mağusa Suriçi Derneği, Mağusa Suriçi’nin kültürel, turistik, sosyo-ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak üzere kurulmuş bir insiyatif, eylem, etkinlik örgütüdür.

b

Mağusa Suriçi Derneği, Mağusa Suriçinde yoğun olarak yer alan farklı medeniyetlere ait eski eserlerin Mağusa’nın ve Kuzey Kıbrıs’ın en önemli değerleri olduğuna inanır ve bunları koruma ve tanıtmayı hedef edinir.

c

Mağusa Suriçi Derneği, Suriçinde yer alan tarihi değerlerden hareketle Mağusa Suriçi’ni turisterin ve Kıbrıs halkının tercih edeceği bir destinasyon durumuna getirmeyi amaç edinir.

Derneğin Tüzel Kişiliği

3

Dernek tüzel kişi olarak hiçbir siyasi partiye bağlanamaz ve siyasi faaliyette bulunamaz.

Derneğin Faaliyet Alanları

4

Mağusa Suriçi Derneği amacını gerçekleştirmek için kültürel, sanatsal, geleneksel, folklörik etkinlikler planlar ve uygulamaya koyar. Bu etkinlikleri benzer amaçları olan kurum, kuruluş ve derneklerin güç birliği ile gerçekleştirmeyi faaliyet alanlarından biri olarak benimser. Amaca yönelik olarak programlayıp düzenli olarak hayata geçireceği etkinlikler ve diğer amaçlar doğrultusunda devlet organları veya kurum kuruluşlarla Mağusa Suriçi farkındalığını artıracak lobi faaliyetleri yapar. Mağusa Suriçi’ne doğrudan veya dolaylı olarak katkı koyacak farklı projelere destek olur. Suriçinde düzenlenecek etkinlikleri projelendirip finansman kaynakları temin eder. Genelde ülke çevre değerlerine sıkı sıkıya bağlı olarak, özelde Mağusa Suriçine çevreyi koruyucu uygulama ve değerlerin kazandırılmasında etkin roller üstlenir. Mağusa’nın geliştirilmesi ve yukarıdaki temel hedeflere ulaşılabilmesi için hertürlü bilimsel ve tarihi araştırmaları yapar veya yaptırır veya araştırıp uygulamaya koyar.

Kurucular Kurulu

5

Derneğin Kurucular Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur. Kurucular Kurulundaki üyelerin adı, soyadı, kimlik numarası, meslekleri ve adres bilgileri şöyledir:

s/n

İsim

Soyisim

Kimlik No

Mesleği

Adresi

1

Arzu

Çağın - Samioğlu

165576

Ekonomist

Vakıflar İdaresi, Deniz Yıldızı Apt. D blk, Dz, Mağusa

2

Çim

Seroydaş

193574

Mütercim Tercüman

25, Mahmut Paşa Sk., Lefkoşa

3

Damla

Boğaç

177685

Halkla İlişkiler Uzmanı

Danış Tunagil Sk., Armacom Residence Sitesi, C Blok, No 3, Lefkoşa

4

Emine

Balık

044994

İşletmeci

12 D, İstiklal Cad., Suriçi, Mağusa

5

Erkut

Şahali

143942

Halkla İlişkiler Uzmanı

8/2 Emre Sonay Sk., Dulupınar, Mağusa

6

Fehmi

Tuncel

115787

Diş Doktoru

3, Naim Efendi Sk, Suriçi, Mağusa

7

Feridun

Ardost

054265

Mimar

Pertev Paşa Yolu, No 10, Suriçi, Mağusa

8

Hasan

Cumaoğulları

054332

İşletmeci

Piyale Paşa Sk., No 3, Suriçi, Mağusa

9

Hülya

Sergenç

119404

Ticaret

Hasan Bilgen Sk., Blok 7, Kat 3, No56 Mağusa

10

Kutlu

Eyüboğlu

055893

Belediye Meclisi Üyesi

44 Mahmut Celalettin Sk., Suriçi, Mağusa

11

Murat

Bülbülcü

218230

İngilizce Öğretmeni

1A Kurtuluş Sk., Sakarya Mağusa

12

Oktay

Kayalp

115829

Belediye Başkanı

Muharrem Özdemir Sk., No21 Tuzla, Mağusa

13

Osman

Lama

047333

İşletmeci

Remzi Göğüs Sk., No 2, Karakol, Mağusa

14

Rifat

Yalınç

029473

Elektronik Mühendisi

12A İstiklal Cad., Suriçi Mağusa

15

Serdar

Atai

114110

İşletmeci

15 Ağustos Bulvarı PK83 Mağusa

16

Şenay

Eyüboğlu

120882

İşletmeci

9 Tuncay Arslanali Sk., Baykal, Mağusa

17

Zafer

Usman

052462

Emekli Sanat Öğretmeni

12 Hilmi Kılgın Sk., Glapsides, Mağusa

18

Zafer

Yuca

094349

Öğretim Üyesi

Gölcük Sk., No6, Maraş, Mağusa

Üyelik

6

Derneğe üye olabilmek için medeni haklara sahip onsekiz yaşını bitirmiş, derneklere üye olma hakları sürekli ve süreli olarak kısıtlanmamış olmalıdır. Madde 7 ve madde 8’de anlatılan Aktif üye ve Gönüllü üyeler ayrıca Mağusa Suriçi Derneği faaliyetleri ile ilgili olarak gerek Yurtiçi gerekse Yurtdışı fonlardan sağlanacak projelerde çalışabilirler. Derneğin amaçlarını kabul edip faaliyetlerini onaylayan KKTC vatandaşı gerçek kişiler Derneğe Gönüllü veya Aktif üye olabilmekle beraber aşağıdaki koşulları yerine getirmiş olmaları gereklidir.

Gönüllü Üyelik

7

a

Gönüllü üyelik, dernek yönetimine yapılacak seçimlerde veya genel kurul veya diğer kurullarda alınacak kararlarda oy hakkı olmayan, seçme ve seçilme hakkını elde etmek üzere aday olan üyeliği anlatır.

b

Gönüllü Üyelik, Aktif üyelik öncesi üyelik olarak da tanımlanır. Gönüllü üye derneğin toplantılarına ve faaliyetlerine katılan ve derneğe sempati duyup maddi ve manevi yardımlarını esirgemeyen ve aidatlarını ödeyen üyelerdir.

c

Gönüllü Üye, Dernek faaliyetlerinde Yönetim Kurulu tarafından verilen görevleri yapar.

d

Gönüllü üye, 6. maddedeki şartları sağladıktan sonra en az bir Kurucu üye ve Yönetim Kurulu üyesi tarafından üyeliğe önerilmelidir.

e

Gönüllü üyelik 6. ve 7 (d) maddelerindeki şartları karşılayan başvuruların Yönetim Kurulunca onaylanması ile yürürlüğe girer.

Aktif Üyelik

8

a

Aktif üye Derneğin tüm kurullarında görev alabilen ve bu kurullarda oy kullanıp seçme ve seçilme hakkına sahip olan üyeliği anlatır.

b

Derneğe aktif üye olacakların dernekte en az bir yıl süre ile Gönüllü üyelik yapmaları gereklidir.

c

Madde 8 (b) şartını sağlamayan ancak Dernek faaliyetlerine çok önemli katkıları olacağı düşünülen ve en az üç Kurucu üye veya Yönetim Kurulu üyesi tarafından önerilenler de Madde 8 (e) şartı ile Aktif üyeliğe alınabilirler.

d

Derneğe aktif üye olmak için en az bir Kurucu üye veya Yönetim Kurulu üyesi tarafından aktif üyeliğe önerilmesi gereklidir.

e

Aktif üyelik başvurusu Yönetim Kurulunun oy birliği ile karar alması durumunda yürürlüğe girer.

f

Derneğin kurucu üyeleri aktif üye statüsündedir.

Üyelikten ayrılma

9

Üyeler diledikleri zaman Dernek’ten ayrılabilirler. Bu arzularını yazı ile Yönetim Kurulu’na bildirmeleri gereklidir.

Üyeliğin sona ermesi

10

a

Tüzüğün 6. maddesinde belirtilen şartlardan herhangi birisini yitirenlerin üyelikleri sona erer.

b

Bir yılın aidatını ve/veya ilk kayıt harcı ve/veya o yıla ait diğer boçlarını ertesi yılın Mart ayı sonuna kadar ödemeyenler dernek üyeliği hakkını kaybederler.

c

Derneğin tüzüğüne, amaç ve faaliyetlerine, tutum ve davranışları ile aykırı hareket edenler veya bu davranışları ile dernek onurunu zedeleyeceği kaygısı uyandıranlar hakkında Yönetim Kurulu, üyenin durumunu, incelenmesi için nedenleri ile birlikte Disiplin Kuruluna gönderir. Disiplin Kurulu üyenin durumunu araştırır. Gerek görürse üyenin sözlü veya yazılı savunmasını ister. Yazılı savunmanın, savunma çağrı tarihinden itibaren azami on gün içerisinde Disiplin Kuruluna ulaşması gerekir. Disiplin Kurulu üyenin çıkarılmasına karar verirse, bu karar Disiplin Kurulu tarafından üyeye tebliğ için Yönetim Kuruluna iletilir.

Üyeliğin askıya alınması

11

a

Derneklere üye olma hakkını içinde bulundukları özel durumları gereği geçici olarak kaybedenlerin dernek üyelikleri kendi istekleri ve/veya Yönetim Kurulunun kararı ile askıya alınır. Üyenin bu geçici engelli halinin ortadan kalkması durumunda Yönetim Kurulu tarafından üyelik hakkının devamına karar verilebilir.

b

Disiplin Kurulu, Dernek tüzüğüne, tutum ve davranışları ile aykırı hareket ettikleri veya bu davranışları ile Dernek onurunu zedeleyici kaygısı uyandırdıkları sebebi ile Yönetim Kurulu tarafından kendilerine sevki yapılan üye hakkında karar verebilmek için gerekli araştırmaları yapar. Alınacak karar uyarma, kınama, üyelikten geçici çıkarma veya üyelikten ihraçtır. Karar alabilmek için beklenmesini gerekli gördüğü durumlarda, üyenin üyeliğinin askıya alınmasına karar verebilir. Bu karar Disiplin Kurulunun takdirindedir. Bu karar üyeye Yönetim Kurulu tarafından tebliğ olunur.

c

Bu maddenin “b” fıkrasında belirtildiği şekilde üyeliğin askıya alınması halinde üye, aidatlarını öder, mükellefiyetlerini yerine getirir ancak dernek çalışmalarına katılamaz, oy kullanamaz.

Üyelik Konusunda İtirazlar

12

Yukarıda yer alan Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulunun “üyenin çıkarılması” veya “üyeliğin askıya alınması” kararına karşı, çıkarılan ya da üyeliği askıya alınan üye, kararın kendisine tebliğ olunduğu tarihten itibaren 15 gün içerisinde Yönetim Kurulu kanalı ile Genel Kurula itiraz edebilir. Üyenin itirazı, Genel Kurul tarihinden en geç 30 gün öncesine kadar Yönetim Kuruluna ulaştığı takdirde ilk Genel Kurul gündemine alınır. Aksi halde bir sonraki Genel Kurul’da karara bağlanır.

Derneğin Organları

13

Derneğin Yönetsel ve Denetsel organları şunlardır:

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Disiplin Kurulu

d) Denetleme Kurulu

Genel Kurul

14

Genel Kurul aktif üyelerden oluşur. İki yılda bir toplanır.

Olağan veya Olağanüstü Toplanma:

Genel Kurul her iki yılda bir o yıl içindeki uygun görülen zamanda toplanır. Yönetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek aktif üyelerinden en az beşte üçünün yazılı isteği üzerine Genel Kurul olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu’nca çağrılır. Dernek aktif üyelerinin en az beşte üçünün yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurul’u bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, çağrıyı yapan taraf Dernek aktif üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurul’u çağırmaya görevlendirir. Oluşan ve belgelenen giderler Dernek tarafından karşılanır.

Katılma hakkı:

Genel Kurul’a katılabilmek için bir önceki yıla ait aidat ve/veya ilk kayıt harcı ve/veya diğer borçları bulunmamalıdır. Durum, aktif üye listeleri düzenlenmesinden önce yazı ile aktif üyelere duyurulur ve en az iki haftalık bir ödeme süresi tanınır.

Çağrı usulü:

Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğü’ne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan aktif üyelerin listesini düzenler. Bir önceki yıla ait aidat ve/veya ilk kayıt harcı ve/veya diğer borçlarını tam olarak ödememiş bulunan aktif üyeler Genel Kurullara katılma hakkına haiz değildirler. Genel Kurul’a katılacak aktif üyeler en az onbeş gün öncesinden günü, saati, yeri ve gündemi bir yerel günlük gazetede bir kez ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır ve Yönetim Kurulu, üyelere toplantıya davet bildirimi yapabilir.

Genel Kurul toplantılarının nisabı, Genel Kurullara katılma hakkına haiz aktif üyelerin tam sayısının yarıdan bir fazlasının katılımıyla sağlanır. Toplantı saatinde nisap sağlanmamışsa, toplantı 30 dakika ertelenir. Ertelenen süre sonunda toplantıda hazır bulunan üye sayısı nisap kabul edilerek toplantı açılır; ancak iştirak eden aktif üye sayısı Dernek Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulları üye tam sayıları toplamından aşağı olamaz. Olağanüstü Genel Kurullarda her halukarda Genel Kurullara katılma hakkına haiz aktif üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının katılımı gerekir. Otuz dakikalık ertelemeye rağmen nisap sağlanmazsa toplantı yedi gün sonraya ertelenir. Bu son toplantıda nisap yine sağlanamazsa Olağanüstü Genel Kurul toplantısı daha sonraki tarihlere ertelenir. Yönetim Kurulu Madde 14 gereğince Genel Kurul’u nisap sağlatarak o yıl içinde yapmalıdır.

Toplantı yeri:

Genel Kurul toplantıları Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği yerde yapılır.

Toplantının yapılış usulü:

Dernek Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen gün ve mahalde yapılır.

Genel Kurul’a katılacak üyeler Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları hizasını imza ederek, toplantı yerine girerler.

Toplantı için yukarda belirtilen yöntem takip edilmişse, durum bir tutanakla tesbit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılışı müteakip toplantıyı idare etmek üzere bir başkan ve iki sekreter seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanı’na aittir. Sekreterler toplantı tutanağını düzenler ve Başkan’la birlikte imzalarlar.

Toplantı sonunda, bütün tutanaklar ve belgeler seçilen Yönetim Kurulu’na verilir. Genel Kurul toplantısında yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Genel Kurul toplantılarında her aktif üye bir oy hakkına sahiptir ve bu hakkını şahsen kullanır. Genel Kurullarda seçim yöntemi gizli oy ve açık sayımdır. Ancak Dernek organlarına seçilecek sayı kadar adayın olması veya herhangi bir önergenin oylanması hallerinde, Divan Başkanlığı oylamayı açık olarak da yaptırabilir. Kararlar hazır bulunan üyelerin basit çoğunluğu ile alınır. Ancak Tüzük değişikliği ve Derneğin fesih kararı hazır bulunan üyelerin en az beşte dört çoğunluğu ile alınır. Toplantıda hazır bulunan üyelerin en az beşte üçü tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri

15

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul’ca görüşülüp karara bağlanır:

a) Dernek organlarının seçilmesi,

b) Dernek Tüzüğü’nün değiştirilmesi,

c) Yönetim Kurulu’nun faaliyet ve mali raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesi,

d) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp teklif edilen ilk kayıt harçları ile üye aidat miktarlarının görüşülüp karara bağlanması. Genel Kurul bu yetkisini Yönetim Kurulu’na devredebilir.

e) Disiplin Kurulu’nun kararlarına göre ve üyeliği kendiliğinden sona ermiş bulunan üyelerin, üyeliği sona erdirici sebebin tahakkuk etmediğine ilişkin itirazlarının tetkik edilip karara bağlanması ve Disiplin Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların karara bağlanması da Genel Kurul görev ve yetkilerindendir.

f) Derneğin feshedilmesi ancak Genel Kurul kararı ile olur.

Yönetim Kurulu

16

Yönetim Kurulu, Genel Kurul’un Dernek aktif üyeleri arasından Yönetim Kurulu Başkanlığı’na aday olmak isteyen aktif üyeler, Yönetim Kurulu’nda kendisi ile birlikte yer alacak diğer Yönetim Kurulu üyelerini de belirleyerek kendi Yönetim Kurulu listesini oluşturarak Genel Kurul’a sunarlar. Listelerde Başkan, 2 Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Sekreteri, 1 Sayman üye ve diğer üyelerin isimleri yer alır. Başkan dahil Yönetim Kurulu 7 üyeden oluşur. Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı seçilir. Yeni Yönetim Kurulu adayları arasında en az üç aday eski Yönetim Kurulu üyesinden oluşur. Başkan Adaylarının Listeleri, Genel Kurul’a sunulmadan önce Dernek Başkanı tarafından dernek üyelerinin, dernek kayıtlarında yer alan elektronik adreslerine 7 gün önce iletilir. Genel Kurul’a sunulan Başkan Adayları Listeleri için üyeler gizli oylama yaparlar. Ancak gizli oylama yapılmadan önce her bir başkan adayı üyelere seçilmeleri halinde faaliyet dönemlerindeki hedefleri ile ilgili azami onbeş dakikalık bir sunum yapar. Başkan ve listesi 2 yıl seçilirler, Yönetim Kurulu üyelerinin ikisi Başkan’ın talebi ile her yıl yenilenebilir. Başkan 2 dönemden fazla üst üste yeniden seçilemez. Bir dönem aradan sonra eski Başkan’ın yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu toplantı nisabı dörttür. Kararlar toplantıda bulunan üyelerin basit çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkan’ın oyu çift sayılır. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde üyelerin de genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantılarına katılmasını isteyebilir ancak toplantıya katılan aktif üyeler oy kullanamaz. Mazaretsiz olarak arka arkaya üç Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan, hastalığı veya ülkede bulunmaması nedeniyle doksan günden fazla bir süre Kurul’da görev yapamayacağı anlaşılan, gerekçesini belirtmek şartıyla görevinden ayrılmak isteyen, mahkeme tarafından 6 ay hapislik cezası verilen veya Dernek Disiplin Kurulu tarafından üyeliğin son bulması cezasına çarptırılan herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi, kurul üyeliğinden çekilmiş sayılır. Yönetim Kurulu, Başkan, veya Başkan Yardımcısı’nın çağrısı üzerine toplanır. Çağrıda toplantının günü, saati, yeri ve gündemi belirtilir.

Başkanın sağlık nedeniyle çalışamaması veya vefatı veya başka herhangibir sebeple kaybubeti halinde Başkan Yarımdımcıları kendi aralarından birini Başkanlığa vekaleten görevlendirir. Bu görev bir sonraki genel kurula kadar devam eder.

Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

17

a

Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya birkaçına yetki vermek

b

Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlamak,

c

Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

d

Bütçe doğrultusunda giriş aidatı, yıllık aidat ve üye katılma paylarını saptamak,

e

Yıllık aidat ve katılım paylarını ödemeyen üyeler hakkında gerekli işlemleri yapmak,

f

İdare Amiri ve çalışma şartlarını tayin etmek,

g

Dernek parasının muhafazası için herhangi bir bankada hesap açmak, gerekçesi belirtilip kararı alınmak suretiyle Dernek amaçları için Dernek adına borçlanmak. Açılan banka hesabından para çekmek, Başkan, Başkan Yardımcıları ile Sayman üyeden herhangi iki kişinin imzası ile mümkündür.

h

Derneğin amaçları, görevleri ve görüşleri doğrultusunda görüş bildirmek veya açıklama yapmak, dernek adına açıklama yapacak üyeleri belirlemek,

i

Dernek adına taşınır veya taşınmaz mal almak veya Derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak,

j

İlk kayıt harcı ve üye aidatını Genel Kurul’a sunmak,

k

Yönetim Kurulu, uygun göreceği bazı yetkilerini İdare Amiri’ne devredebilir.

İdare Amiri, Görev Yetki ve Sorumlukları

18

Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde, geliştireceği projelerin ve diğer işlmelerin takibi ve sürdürülebilmesi için Dernek aktif üyeleri arasından veya profesyonel olarak işgücüne gereksinim duyacağı kariyer sahibi birini İdare Amiri olarak tayin eder.

İdare amiri, Yönetim Kurulu’nun çerçevesini belirlediği sınırlarda Derneği temsil eder. İdare Amiri derneğin günlük işlerinin takibinden ve idari personelin yönetilmesinden birinci derecede sorumludur. Derneğin tüzüğü ve dernekler mevzuatına uygun olarak resmi makamlara sunulacak dosyaları düzenler. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde İdare Amiri’nin görevine son verebilir.

Organlara Seçilenlerin Yetkililere Bildirilmesi

19

Genel Kurul’ca yapılan seçimi izleyen onbeş gün içinde, Derneğin organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları Yönetim Kurulu veya İdare Amiri tarafından Resmi Mercilere ve ilgili kişilere yazı ile bildirilir.

Derneğin Gelirleri

20

a

Dernek gelirleri:

Derneğe üyelik aidatı yıllık 50,00 TL (elli TL)’dir. Yönetim Kurulu aksi karar almadığı halde, her yıl aidatlar, Devlet Planlama Örgütü tarafından yayınlanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık ayı esasına göre oluşacak artış farkı kadar artırılır. Ancak Tüketici Fiyat Endeksi eksi ise herhangi bir artış uygulanmaz.

b

Dernekçe yapılan yayınlar, konferans, panel, seminer, çeşitli toplantılar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, yarışmalar ve diğer faaliyetlerden sağlanan gelirler;

c

Derneğin mal varlığından sağlanan gelirler;

d

Bağışlar ve yardımlar;

e

Yurtiçi ve yurtdışı finansman kaynaklı projeler de derneğin gelirleri arasında yer alır.

f

Derneğin tüm gelirleri ancak Derneğin amaçlarının gerçekleştirilmesinde kullanılabilir. Üyeler arası paylaşım kesinlikle olamaz.

Derneğin Defter ve Evrakı

21

Dernekte aşağıda yazılı defterler tutulur:

a

Üye kayıt defteri: Dernek üyelerinin kimlikleri, Derneğe üye oluş tarihleri, aylık ve/veya yıllık aidatları bu deftere yazılır

b

Karar defteri: Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı, başkan ve üyelerce imzalanır

c

Gelen ve giden evrak defteri: Gelen ve giden evrak, tarih ve numarası ile bu deftere kaydolunur.

d

Gelir ve gider defteri: Dernek namına alınan bütün paralar alındıkları ve harcanan paraların da verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.

e

Misafir Kayıt Defteri: Lokale misafir getiren üyeler ve misafrilerinin kaydının yapılacağı bir defter tutulur.

Gelir ve giderlerde usul

22

Dernek gelirleri, alındı belgesi veya makbuz ile toplanır ve giderleri fatura veya harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi, kanunlarda gösterilen süredir. Alındı belgesinde, ödeme veya bağışta bulunanın açık ismi ile alanın açık ismi ve imzası bulunur. Alındı belgesi veya makbuz kaymakamlık mühürüne tabi olur. Piyango, gelir getirici etkinlik düzenlerken kaymakamlıktan izin alınır.

Disiplin Kurulu

23

Disiplin Kurulu, Genel Kurul’un aktif üyeleri arasından iki yıl için seçilen üç üyeden oluşur. Bir üye de yedek olarak seçilir. İlk toplantısında kendi çalışma şeklini tesbit eder. Disiplin Kurulu gerektiğinde toplanıp kendisine Yönetim Kurulu’nca sunulan hususlarda bu Tüzüğün 11.ci maddesine uygun kararlar alır. Disiplin Kurulu üyeleri, Derneğin diğer organlarında görev alamazlar.

a

Disiplin Kurulu en az iki üye ile toplanır ve üyelikten çıkarma ile ilgili kararını en az iki üyenin oyu ile alabilir.

b

Yönetim Kurulu ilgiliyi Disiplin Kurulu’na vermemekte ısrar ettiği hallerde Dernek üyelerinin 1/5’i tarafından sevkedilen herhangi bir üyenin herhangi bir disiplin suçundan itham edilmesi ile ilgili istemin Disiplin Kurulu’na yazılı olarak imza karşılığı elden veya iadeli taahütlü posta yolu ile ulaştırılması halinde aleyhinde itham bulunan üyeye konu onbeş gün içinde bildirilir ve savunması talep edilir. Savunma için tanınan on beş hitamında savunma yapılsın veya yapılmasın konu Disiplin Kurulu tarfından görüşülüp karara bağlanır.

c

Disiplin Kurulu ilgili üyenin sözlü ve/veya yazılı savunmasını ve diğer gerekli gördüğü araştırmaları inceler ve kararını verdikten sonra Yönetim Kurulu’na ilgili üyeye duyurulması için iletir.

d

Disiplin Kurulu bir yıla kadar üyelikten geçici çıkarma, uyarma, kınama ve üyelikten kesin çıkarma cezaları verebilir.

e

Disiplin Kurulu kararları kesindir. Ancak Disiplin Kurulu’nun verdiği cezalar Genel Kurul tarafından şartlı veya şartsız olarak affedilebilir.

f

Disiplin Kurulu tarafından hangi disiplin suçlarına hangi cezaların verileceği,

i

Derneğin amaç ve ilkelerine aykırı hareket edenlere “uyarma” tekerrürü halinde üyelikten kesin çıkarma

ii

Yasa ve Tüzük hükümlerine aykırı hareket edenlere “kınama” tekerrürü halinde üyelikten kesin çıkarma

iii

Dernek organlarının göreverini yapmasına ve derneğin faaliyetlerini gerçekleştirmesine haklı bir sebebi olmaksızın engel olanalra bir yıla kadar üyelikten kesin çıkarma

iv

Dernek içinde ve dışında sözle veya yaın aracılığı ile eylemli olarak dayanışmayı bozucu hareketlerde bulunanlar ve dernek üyelerinin şeref ve haysiyetlerine saldırıda bulunanlar ayrıca dernek üyesi olarak kalmalarında sakınca bulunanlar hakkında kesin çıkarma cezası verilir

Denetleme Kurulu

24

Derneğin mali faaliyetleri Genel Kurul’ca aktif üyeler arasından iki yıl için seçilen iki üyeden oluşan Denetleme Kurulu tarafından denetlenir. Bir üye de yedek olarak seçilir. Denetleme Kurulu üyeleri tek tek veya heyet halinde her zaman dernek defterlerini tetkik edebilirler. Yönetim Kurulu ve İdare Amiri, kendilerinden istenen belge, defter ve bilgileri Denetleme Kurulu üyelerinin tetkikine arz ile mükelleftir.

Denetim görevini altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar. Her yıl sonunda denetlemeleri ile ilgili raporunu hazırlar. Yönetim Kurulu’na ve Genel Kurul toplantılarında bu raporlarını Genel Kurul’un bilgi ve tetkikine sunar.

Tüzük değişikliği

25

Tüzük hükümlerini değiştirmek, olağan veya olağanüstü toplanan Genel Kurul kararına bağlıdır. Toplantının başlamasında Genel Kurul yeterli çoğunluğu aranır. Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu, madde 14 da belirtildiği gibi toplantıda hazır üyelerin üçte iki oyudur.

Fesih ve Tasfiye

26

Fesih ve tasfiye:

a

Dernek Genel Kurulu her zaman, Derneğin feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmek için Genel Kurul’a katılma hakkına sahip olan üyelerin en az beşte dördünün toplantıya katılması şarttır.

b

Birinci toplantıda çoğunluk elde edilemezse Kurul, ikinci kez toplantıya çağrılır. Bu çağrı üzerine toplanacak üye sayısı ne kadar olursa olsun, fesih konusu görüşülebilir. Fesih hakkındaki karar çoğunluğu, madde 14’te belirtildiği gibi toplantıda hazır bulunan üyelerin beşte dört oyudur.

c

Derneğin feshi, Yönetim Kurulu tarafından beş gün içerisinde Dernekler Mukayitliği’ne yazı ile bildirilir.

d

Dernek fesholunduktan ve Derneğin borçları ödendikten sonra geriye kalan bütün para ve malları benzer amaçla başka bir teşekküle, vakfa veya Genel Kurul’un uygun gördüğü kuruma devrolunur.

Yönetmelik Yapma Yetkisi

27

Dernek Yönetim Kurulu, bu Tüzüğün daha iyi anlaşılması ve uygulamalara açıklık, düzen ve kolaylık sağlaması amacına yönelik olarak yönetmelik yapma yetkisine haizdir.

a

Yönetmelikler, Yönetim Kurulu’nca ilan tarihinden itibaren yürürlüğe girerler.

b

Hiçbir yönetmelik, bu tüzüğün üstünde hükme sahip olamaz ve bu tüzüğe ters hükümler içeremez.

c

Yönetmeliklerde değişiklik yapma yetkisi veya iptal edilmesi yönetim kurulunun yetki ve kararına tabidir.